OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.MYWALIT.CZ

PROVOZOVATEL:


GO STRAT S.R.O.,
OSADNÍ 869/32, 170 00 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE,
IČ 248 49 936,
SPOLEČNOST ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 180204
E-MAIL: INFO@MYWALIT.CZ


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN „OBCHODNÍ PODMÍNKY“) PROVOZOVATELE (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“) UPRAVUJÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI § 1751 A SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „KUPNÍ SMLOUVA“) UZAVÍRANÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A JINOU OSOBOU (DÁLE JEN „KUPUJÍCÍ“) PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU PRODÁVAJÍCÍHO. INTERNETOVÝ OBCHOD JE PRODÁVAJÍCÍM PROVOZOVÁN NA WEBOVÉ STRÁNCE UMÍSTNĚNÉ NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.MYWALIT.CZ (DÁLE JEN „WEBOVÁ STRÁNKA“), A TO PROSTŘEDNICTVÍM ROZHRANÍ WEBOVÉ STRÁNKY (DÁLE JEN „WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU“).
1.2. USTANOVENÍ ODCHYLNÁ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE MOŽNÉ SJEDNAT V KUPNÍ SMLOUVĚ. ODCHYLNÁ UJEDNÁNÍ V KUPNÍ SMLOUVĚ MAJÍ PŘEDNOST PŘED USTANOVENÍMI OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
1.3. USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY. KUPNÍ SMLOUVA A OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU VYHOTOVENY V ČESKÉM JAZYCE. KUPNÍ SMLOUVU LZE UZAVŘÍT V ČESKÉM JAZYCE.
1.4. ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ MĚNIT ČI DOPLŇOVAT. TÍMTO USTANOVENÍM NEJSOU DOTČENA PRÁVA A POVINNOSTI VZNIKLÁ PO DOBU ÚČINNOSTI PŘEDCHOZÍHO ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. NA ZÁKLADĚ REGISTRACE KUPUJÍCÍHO PROVEDENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE MŮŽE KUPUJÍCÍ PŘISTUPOVAT DO SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ. ZE SVÉHO UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MŮŽE KUPUJÍCÍ PROVÁDĚT OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ (DÁLE JEN „UŽIVATELSKÝ ÚČET“). V PŘÍPADĚ, ŽE TO WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU UMOŽŇUJE, MŮŽE KUPUJÍCÍ PROVÁDĚT OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ TÉŽ BEZ REGISTRACE PŘÍMO Z WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU.
2.2. PŘI REGISTRACI NA WEBOVÉ STRÁNCE A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JE KUPUJÍCÍ POVINEN UVÁDĚT SPRÁVNĚ A PRAVDIVĚ VŠECHNY ÚDAJE. ÚDAJE UVEDENÉ V UŽIVATELSKÉM ÚČTU JE KUPUJÍCÍ PŘI JAKÉKOLIV JEJICH ZMĚNĚ POVINEN AKTUALIZOVAT. ÚDAJE UVEDENÉ KUPUJÍCÍM V UŽIVATELSKÉM ÚČTU A PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ JSOU PRODÁVAJÍCÍM POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ.
2.3. PŘÍSTUP K UŽIVATELSKÉMU ÚČTU JE ZABEZPEČEN UŽIVATELSKÝM JMÉNEM A HESLEM. KUPUJÍCÍ JE POVINEN ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST OHLEDNĚ INFORMACÍ NEZBYTNÝCH K PŘÍSTUPU DO JEHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.
2.4. KUPUJÍCÍ NENÍ OPRÁVNĚN UMOŽNIT VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU TŘETÍM OSOBÁM.
2.5. PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE ZRUŠIT UŽIVATELSKÝ ÚČET, A TO ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ SVŮJ UŽIVATELSKÝ ÚČET DÉLE NEŽ 1 ROK NEVYUŽÍVÁ, ČI V PŘÍPADĚ, KDY KUPUJÍCÍ PORUŠÍ SVÉ POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY (VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK).
2.6. KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ, ŽE UŽIVATELSKÝ ÚČET NEMUSÍ BÝT DOSTUPNÝ NEPŘETRŽITĚ, A TO ZEJMÉNA S OHLEDEM NA NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ PRODÁVAJÍCÍHO, POPŘ. NUTNOU ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENÍ TŘETÍCH OSOB.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. VEŠKERÁ PREZENTACE ZBOŽÍ UMÍSTĚNÁ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU JE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU A PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU OHLEDNĚ TOHOTO ZBOŽÍ. USTANOVENÍ § 1732 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SE NEPOUŽIJE.
3.2. WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU OBSAHUJE INFORMACE O ZBOŽÍ, A TO VČETNĚ UVEDENÍ CEN JEDNOTLIVÉHO ZBOŽÍ. CENY ZBOŽÍ JSOU UVEDENY VČETNĚ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY A VŠECH SOUVISEJÍCÍCH POPLATKŮ. CENY ZBOŽÍ ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU, KDY JSOU ZOBRAZOVÁNY VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU. TÍMTO USTANOVENÍM NENÍ OMEZENA MOŽNOST PRODÁVAJÍCÍHO UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU ZA INDIVIDUÁLNĚ SJEDNANÝCH PODMÍNEK.
3.3. WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU OBSAHUJE TAKÉ INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ. INFORMACE O NÁKLADECH SPOJENÝCH S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ UVEDENÉ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU PLATÍ POUZE V PŘÍPADECH, KDY JE ZBOŽÍ DORUČOVÁNO V RÁMCI ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY.
3.4. PRO OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ VYPLNÍ KUPUJÍCÍ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ VE WEBOVÉM ROZHRANÍ OBCHODU. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ OBSAHUJE ZEJMÉNA INFORMACE O:
3.4.1. OBJEDNÁVANÉM ZBOŽÍ (OBJEDNÁVANÉ ZBOŽÍ „VLOŽÍ“ KUPUJÍCÍ DO ELEKTRONICKÉHO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU),
3.4.2. ZPŮSOBU ÚHRADY KUPNÍ CENY ZBOŽÍ, ÚDAJE O POŽADOVANÉM ZPŮSOBU DORUČENÍ OBJEDNÁVANÉHO ZBOŽÍ A
3.4.3. NÁKLADECH SPOJENÝCH S DODÁNÍM ZBOŽÍ
(DÁLE SPOLEČNĚ JEN JAKO „OBJEDNÁVKA“).
3.5. PŘED ZASLÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍMU JE KUPUJÍCÍMU UMOŽNĚNO ZKONTROLOVAT A MĚNIT ÚDAJE, KTERÉ DO OBJEDNÁVKY KUPUJÍCÍ VLOŽIL, A TO I S OHLEDEM NA MOŽNOST KUPUJÍCÍHO ZJIŠŤOVAT A OPRAVOVAT CHYBY VZNIKLÉ PŘI ZADÁVÁNÍ DAT DO OBJEDNÁVKY. OBJEDNÁVKU ODEŠLE KUPUJÍCÍ PRODÁVAJÍCÍMU KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „DOKONČIT“. ÚDAJE UVEDENÉ V OBJEDNÁVCE JSOU PRODÁVAJÍCÍM POVAŽOVÁNY ZA SPRÁVNÉ. PRODÁVAJÍCÍ NEPRODLENĚ PO OBDRŽENÍ OBJEDNÁVKY TOTO OBDRŽENÍ KUPUJÍCÍMU POTVRDÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY KUPUJÍCÍHO UVEDENOU V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ ČI V OBJEDNÁVCE (DÁLE JEN „ELEKTRONICKÁ ADRESA KUPUJÍCÍHO“).
3.6. PRODÁVAJÍCÍ JE VŽDY OPRÁVNĚN V ZÁVISLOSTI NA CHARAKTERU OBJEDNÁVKY (MNOŽSTVÍ ZBOŽÍ, VÝŠE KUPNÍ CENY, PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA DOPRAVU) POŽÁDAT KUPUJÍCÍHO O DODATEČNÉ POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (NAPŘÍKLAD PÍSEMNĚ ČI TELEFONICKY).
3.7. SMLUVNÍ VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM VZNIKÁ DORUČENÍM PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY (AKCEPTACÍ), JEŽ JE PRODÁVAJÍCÍM ZASLÁNO KUPUJÍCÍMU ELEKTRONICKOU POŠTOU, A TO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY KUPUJÍCÍHO.
3.8. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S POUŽITÍM KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU PŘI UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY. NÁKLADY VZNIKLÉ KUPUJÍCÍMU PŘI POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY (NÁKLADY NA INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, NÁKLADY NA TELEFONNÍ HOVORY) SI HRADÍ KUPUJÍCÍ SÁM, PŘIČEMŽ PRODÁVAJÍCÍ PRO KOMUNIKACI NESMÍ POUŽÍT SLUŽBU, JEJÍŽ VYUŽITÍ BY PRO KUPUJÍCÍHO ZNAMENALO ÚČTOVÁNÍ VYŠŠÍCH NEŽ BĚŽNÝCH CEN (NAPŘ. TZV. PLACENÁ TELEFONNÍ LINKA).

4. ZBOŽÍ, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. E-SHOP WWW.MYWALIT.CZ PRODÁVÁ MÓDNÍ DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K NIM. ZBOŽÍ VYHOVUJE LEGISLATIVNÍM NORMÁM A HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM PLATNÝM NA ÚZEMÍ ČR.
4.2. CENU ZBOŽÍ A PŘÍPADNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ UHRADIT PRODÁVAJÍCÍMU NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:
4.2.1. V HOTOVOSTI V PROVOZOVNĚ PRODÁVAJÍCÍHO PŘI DODRŽENÍ ZÁKONNÝCH OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
4.2.2 V HOTOVOSTI NA DOBÍRKU V MÍSTĚ URČENÉM KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE; PŘI DODRŽENÍ ZÁKONNÝCH OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
4.2.3 BEZHOTOVOSTNĚ PŘEDEM NA ZÁKLADĚ POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY PŘEVODEM NA ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO 2106487012/2700, VEDENÝ U UNICREDIT BANK (DÁLE JEN „ÚČET PRODÁVAJÍCÍHO“); PRODÁVAJÍCÍ MŮŽE NA PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO VYSTAVIT ZÁLOHOVOU FAKTURU
4.3. SPOLEČNĚ S KUPNÍ CENOU JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZAPLATIT PRODÁVAJÍCÍMU TAKÉ NÁKLADY SPOJENÉ S BALENÍM A DODÁNÍM ZBOŽÍ VE SMLUVENÉ VÝŠI. NENÍ-LI UVEDENO VÝSLOVNĚ JINAK, ROZUMÍ SE DÁLE KUPNÍ CENOU I NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ.
4.4. PRODÁVAJÍCÍ NEPOŽADUJE OD KUPUJÍCÍHO ZÁLOHU ČI JINOU OBDOBNOU PLATBU. PRODÁVAJÍCÍ JE VŠAK OPRÁVNĚN, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ, ŽE ZE STRANY KUPUJÍCÍHO NEDOJDE K DODATEČNÉMU POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (ČL. 3.6), POŽADOVAT UHRAZENÍ CELÉ KUPNÍ CENY JEŠTĚ PŘED ODESLÁNÍM ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU.
4.5. V PŘÍPADĚ PLATBY V HOTOVOSTI ČI V PŘÍPADĚ PLATBY NA DOBÍRKU JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. V PŘÍPADĚ PLATBY PLATEBNÍ KARTOU JE KUPNÍ CENA SPLATNÁ UČINĚNÍM OBJEDNÁVKY.
4.6. PŘÍPADNÉ SLEVY Z CENY ZBOŽÍ POSKYTNUTÉ PRODÁVAJÍCÍM KUPUJÍCÍMU NELZE VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT.
4.7. PRODÁVAJÍCÍ JE PLÁTCEM DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY. DAŇOVÝ DOKLAD – FAKTURU VYSTAVÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU PO UHRAZENÍ CENY ZBOŽÍ A ZAŠLE JEJ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. KUPUJÍCÍ V SOULADU S USTANOVENÍM § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁVO OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT, A TO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ VYUŽIT VZOROVÝ FORMULÁŘ POSKYTOVANÝ PRODÁVAJÍCÍM, JENŽ TVOŘÍ PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY MŮŽE KUPUJÍCÍ ZASÍLAT MIMO JINÉ NA ADRESU PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO ČI NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY PRODÁVAJÍCÍHO UVEDENOU V ZÁHLAVÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK. ODSTOUPENÍ NENÍ MOŽNÉ U ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO UPRAVENO PODLE PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO.
5.2. V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DLE ČL. 5.1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK SE KUPNÍ SMLOUVA OD POČÁTKU RUŠÍ. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT KUPUJÍCÍM PRODÁVAJÍCÍMU ZASLÁNO ČI PŘEDÁNO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, NESE KUPUJÍCÍ NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU, A TO I V TOM PŘÍPADĚ, KDY ZBOŽÍ NEMŮŽE BÝT VRÁCENO PRO SVOU POVAHU OBVYKLOU POŠTOVNÍ CESTOU. ZBOŽÍ NELZE VRACET NA DOBÍRKU.
5.3. V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE ČL. 5.1 OBCHODNÍCH PODMÍNEK VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY PŘIJATÉ OD KUPUJÍCÍHO DO ČTRNÁCTI (14) DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM, A TO STEJNÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM JE PRODÁVAJÍCÍ OD KUPUJÍCÍHO PŘIJAL. PRODÁVAJÍCÍ JE TAKTÉŽ OPRÁVNĚN VRÁTIT PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ KUPUJÍCÍM JIŽ PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM ČI JINÝM ZPŮSOBEM, POKUD S TÍM KUPUJÍCÍ BUDE SOUHLASIT A NEVZNIKNOU TÍM KUPUJÍCÍMU DALŠÍ NÁKLADY. ODSTOUPÍ-LI KUPUJÍCÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, PRODÁVAJÍCÍ NENÍ POVINEN VRÁTIT PŘIJATÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY KUPUJÍCÍMU DŘÍVE, NEŽ MU KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ VRÁTÍ NEBO PROKÁŽE, ŽE ZBOŽÍ PODNIKATELI ODESLAL.
5.4. NÁROK NA ÚHRADU ŠKODY VZNIKLÉ NA ZBOŽÍ JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST PROTI NÁROKU KUPUJÍCÍHO NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY.
5.5. DO DOBY PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN KDYKOLIV OD KUPNÍ SMLOUVY ODSTOUPIT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VRÁTÍ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU KUPNÍ CENU BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, A TO BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET URČENÝ KUPUJÍCÍM.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZPŮSOB DOPRAVY SMLUVEN NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍHO POŽADAVKU KUPUJÍCÍHO, NESE KUPUJÍCÍ RIZIKO A PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S TÍMTO ZPŮSOBEM DOPRAVY.
6.2. PRODÁVAJÍCÍ JE PODLE KUPNÍ SMLOUVY POVINEN DODAT ZBOŽÍ NA MÍSTO URČENÉ KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE A KUPUJÍCÍ JE POVINEN PŘEVZÍT ZBOŽÍ PŘI DODÁNÍ NA TOMTO MÍSTĚ.
6.3. V PŘÍPADĚ, ŽE JE Z DŮVODŮ NA STRANĚ KUPUJÍCÍHO NUTNO ZBOŽÍ DORUČOVAT OPAKOVANĚ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ BYLO UVEDENO V OBJEDNÁVCE, JE KUPUJÍCÍ POVINEN UHRADIT NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVÁNÍM ZBOŽÍ, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S JINÝM ZPŮSOBEM DORUČENÍ.
6.4. PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD PŘEPRAVCE JE KUPUJÍCÍ POVINEN ZKONTROLOVAT NEPORUŠENOST OBALŮ ZBOŽÍ A V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV ZÁVAD TOTO NEPRODLENĚ OZNÁMIT PŘEPRAVCI. V PŘÍPADĚ SHLEDÁNÍ PORUŠENÍ OBALU SVĚDČÍCÍHO O NEOPRÁVNĚNÉM VNIKNUTÍ DO ZÁSILKY NEMUSÍ KUPUJÍCÍ ZÁSILKU OD PŘEPRAVCE PŘEVZÍT.
6.5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ MOHOU UPRAVIT ZVLÁŠTNÍ DODACÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO, JSOU-LI PRODÁVAJÍCÍM VYDÁNY.
6.6. ZBOŽÍ NELZE VRACET NA DOBÍRKU.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY
7.1. PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ ZA VADY DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY ZPŮSOBENÉ BĚŽNÝM OPOTŘEBENÍM ZBOŽÍ NEBO NEDODRŽENÍM NÁVODU K POUŽITÍ. U VĚCÍ PRODÁVANÝCH ZA NIŽŠÍ CENU PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADU, PRO KTEROU BYLA NIŽŠÍ CENA SJEDNÁNA.
7.2. KUPUJÍCÍ JE POVINEN UPLATNIT REKLAMACI U PRODÁVAJÍCÍHO BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU OD ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATKU. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATŇUJE KUPUJÍCÍ U PRODÁVAJÍCÍHO ELEKTRONICKY E-MAILEM, PÍSEMNĚ DOPISEM ADRESOVANÝM DO PROVOZOVNY, PŘÍPADNĚ OSOBNĚ NA ADRESE PROVOZOVNY PRODÁVAJÍCÍHO ČI V JEHO SÍDLE (TO VŠAK POUZE ZA PŘEDPOKLADU PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S PRODÁVAJÍCÍM NA PŘESNÉM TERMÍNU PŘEDÁNÍ). ZA OKAMŽIK UPLATNĚNÍ REKLAMACE SE POVAŽUJE OKAMŽIK, KDY PRODÁVAJÍCÍ OBDRŽEL OD KUPUJÍCÍHO REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ. KUPUJÍCÍ JE POVINEN SDĚLIT PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL PŘI OZNÁMENÍ VADY, NEBO BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU PO OZNÁMENÍ VADY. NEZVOLÍ-LI KUPUJÍCÍ SVÉ PRÁVO Z PODSTATNÉHO PORUŠENÍ SMLOUVY VČAS, MÁ PRÁVA JAKO PŘI NEPODSTATNÉM PORUŠENÍ SMLOUVY. KUPUJÍCÍ JE POVINEN PROKÁZAT NÁKUP ZBOŽÍ (NEJLÉPE DOKLADEM O KOUPI). ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PŘI PŘEPRAVĚ ZABALENO VE VHODNÉM OBALU, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ, A MUSÍ BÝT ČISTÉ A KOMPLETNÍ.
7.3. LHŮTA PRODÁVAJÍCÍHO PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE BĚŽÍ OD DORUČENÍ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍMU. PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN NEJPOZDĚJI DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ PO ODBORNÉM POSOUZENÍ VADY ROZHODNOUT O REKLAMACI A SVÉ ROZHODNUTÍ SDĚLIT KUPUJÍCÍMU E-MAILOVOU ZPRÁVOU. PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN TAKTO VYŘÍDIT REKLAMACI DO TŘICETI DNŮ ODE DNE UPLATNĚNÍ REKLAMACE.
7.4. V PŘÍPADĚ OPAKOVANÝCH A ZJEVNĚ SPEKULATIVNÍCH REKLAMACÍ SI PRODÁVAJÍCÍ VYHRAZUJE PRÁVO ZÁKAZNÍKA DÁLE NEOBSLUHOVAT.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
8.1. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZBOŽÍM, SLUŽBAMI NEBO PODNIKEM PRODÁVAJÍCÍHO NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO A DÁLE SOUHLASÍ SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍM NA ELEKTRONICKOU ADRESU KUPUJÍCÍHO. KUPUJÍCÍ MŮŽE PRODÁVAJÍCÍMU SDĚLIT, ŽE CHCE UKONČIT ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, A TO NA ELEKTRONICKOU ADRESU ZÍSKANOU V SOUVISLOSTI S PLNĚNÍM SMLOUVY, ANIŽ BY MU TÍM VZNIKLY JAKÉKOLIV NÁKLADY.
8.2. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S UKLÁDÁNÍM TZV. COOKIES NA JEHO POČÍTAČ. V PŘÍPADĚ, ŽE JE NÁKUP NA WEBOVÉ STRÁNCE MOŽNÉ PROVÉST A ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO Z KUPNÍ SMLOUVY PLNIT, ANIŽ BY DOCHÁZELO K UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČ KUPUJÍCÍHO, MŮŽE KUPUJÍCÍ SOUHLAS PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY KDYKOLIV ODVOLAT.

9. DORUČOVÁNÍ; ŘEŠENÍ SPORŮ
9.1. KUPUJÍCÍMU MŮŽE BÝT DORUČOVÁNO NA ADRESU ELEKTRONICKÉ POŠTY UVEDENOU V JEHO UŽIVATELSKÉM ÚČTU ČI UVEDENOU KUPUJÍCÍM V OBJEDNÁVCE.
9.2 KUPUJÍCÍ, MÁ PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU Z KUPNÍ SMLOUVY. SUBJEKTEM, KTERÝ JE OPRÁVNĚN MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU PROVÁDĚT, JE ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.COI.CZ. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU SE ZAHAJUJE VÝLUČNĚ NA NÁVRH SPOTŘEBITELE, A TO POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE SPOR NEPODAŘILO S PRODÁVAJÍCÍM VYŘEŠIT PŘÍMO. NÁVRH LZE PODAT NEJPOZDĚJI DO 1 ROKU ODE DNE, KDY SPOTŘEBITEL UPLATNIL SVÉ PRÁVO, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM SPORU, U PRODÁVAJÍCÍHO POPRVÉ.
9.3 SPOTŘEBITEL JE OPRÁVNĚN PODAT STÍŽNOST U ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE. SPOTŘEBITEL MÁ PRÁVO ZAHÁJIT MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU ONLINE PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY DOSTUPNÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. POKUD VZTAH ZALOŽENÝ KUPNÍ SMLOUVOU OBSAHUJE MEZINÁRODNÍ (ZAHRANIČNÍ) PRVEK, PAK STRANY SJEDNÁVAJÍ, ŽE VZTAH SE ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVEM. TÍMTO NEJSOU DOTČENA PRÁVA SPOTŘEBITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.
10.2. JE-LI NĚKTERÉ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEPLATNÉ NEBO NEÚČINNÉ, NEBO SE TAKOVÝM STANE, NAMÍSTO NEPLATNÝCH USTANOVENÍ NASTOUPÍ USTANOVENÍ, JEHOŽ SMYSL SE NEPLATNÉMU USTANOVENÍ CO NEJVÍCE PŘIBLIŽUJE. NEPLATNOSTÍ NEBO NEÚČINNOSTÍ JEDNOHO USTANOVENÍ NENÍ DOTČENÁ PLATNOST OSTATNÍCH USTANOVENÍ. ZMĚNY A DOPLŇKY KUPNÍ SMLOUVY ČI OBCHODNÍCH PODMÍNEK VYŽADUJÍ TEXTOVOU PODOBU.
10.3. KUPNÍ SMLOUVA VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK JE ARCHIVOVÁNA PRODÁVAJÍCÍM V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A NENÍ PŘÍSTUPNÁ.
10.4. PŘÍLOHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK TVOŘÍ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.
10.5. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO JSOU UVEDENY V ZÁHLAVÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK.
10.6. KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM A ARCHIVACÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRODÁVAJÍCÍM V SOULADU SE ZÁKONEM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Č. 101/2000 SB.) ZA ÚČELEM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY. POŽÁDÁ-LI KUPUJÍCÍ O INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JE MU PRODÁVAJÍCÍ POVINEN TUTO INFORMACI PŘEDAT. PRODÁVAJÍCÍ MÁ PRÁVO ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE PODLE PŘEDCHOZÍ VĚTY POŽADOVAT PŘIMĚŘENOU ÚHRADU NEPŘEVYŠUJÍCÍ NÁKLADY NEZBYTNÉ NA POSKYTNUTÍ INFORMACE. DOZOR NAD OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYKONÁVÁ ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

V PRAZE DNE 1.5.2016

PŘÍLOHA: POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRODÁVAJÍCÍ:
GO STRAT S.R.O.
OSADNÍ 869/32, 170 00 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE
IČ 248 49 936,
SPOLEČNOST ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 180204
E-MAIL: INFO@MYWALIT.CZ

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
1.1 DO 14 DNŮ MÁTE PRÁVO ODSTOUPIT OD TÉTO SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU.
1.2 MÁTE PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU VE LHŮTĚ 14 DNŮ ODE DNE NÁSLEDUJÍCÍHO PO DNI, KDY VY NEBO VÁMI URČENÁ TŘETÍ OSOBA (JINÁ NEŽ DOPRAVCE) PŘEVEZMETE ZBOŽÍ.
1.3 PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY MUSÍTE O SVÉM ODSTOUPENÍ OD TÉTO SMLOUVY INFORMOVAT PRODÁVAJÍCÍHO FORMOU JEDNOSTRANNÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (NAPŘÍKLAD DOPISEM ZASLANÝM PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB, FAXEM NEBO E-MAILEM). MŮŽETE POUŽÍT PŘILOŽENÝ VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NENÍ TO VŠAK VAŠÍ POVINNOSTÍ.
1.4 ABY BYLA DODRŽENA LHŮTA PRO ODSTOUPENÍ OD TÉTO SMLOUVY, POSTAČUJE ODESLAT ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘED UPLYNUTÍM PŘÍSLUŠNÉ LHŮTY.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
2.1 POKUD ODSTOUPÍTE OD TÉTO SMLOUVY, VRÁTÍME VÁM BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY NÁM DOŠLO VAŠE OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VŠECHNY PLATBY, KTERÉ JSME OD VÁS OBDRŽELI, VČETNĚ NÁKLADŮ NA DODÁNÍ (KROMĚ DODATEČNÝCH NÁKLADŮ VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU VÁMI ZVOLENÉHO ZPŮSOBU DODÁNÍ, KTERÝ JE JINÝ NEŽ NEJLEVNĚJŠÍ ZPŮSOB STANDARDNÍHO DODÁNÍ NÁMI NABÍZENÝ). PRO VRÁCENÍ PLATEB POUŽIJEME STEJNÝ PLATEBNÍ PROSTŘEDEK, KTERÝ JSTE POUŽIL(A) PRO PROVEDENÍ POČÁTEČNÍ TRANSAKCE, POKUD JSTE VÝSLOVNĚ NEURČIL(A) JINAK. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VÁM TÍM NEVZNIKNOU DALŠÍ NÁKLADY. PLATBU VRÁTÍME AŽ PO OBDRŽENÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ NEBO PROKÁŽETE-LI, ŽE JSTE ZBOŽÍ ODESLAL(A) ZPĚT, PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE.
2.2 POKUD SPOTŘEBITEL OBDRŽEL ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, VLOŽTE ZDE TEXT ODPOVÍDAJÍCÍ JEDNÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VARIANT:
A) PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
ZBOŽÍ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU, NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ ODE DNE, KDY DOŠLO K ODSTOUPENÍ OD TÉTO SMLOUVY, ZAŠLETE ZPĚT NEBO JE PŘEDEJTE NA ADRESE SÍDLA PRODÁVAJÍCÍHO (TO VŠAK POUZE ZA PŘEDPOKLADU PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S PRODÁVAJÍCÍM NA PŘESNÉM TERMÍNU PŘEDÁNÍ). LHŮTA SE POVAŽUJE ZA ZACHOVANOU, POKUD NÁM ODEŠLETE ZBOŽÍ ZPĚT PŘED UPLYNUTÍM 14 DNŮ.
B) NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ
PONESETE PŘÍMÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ.
C) ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY VRÁCENÉHO ZBOŽÍ
ODPOVÍDÁTE ZA SNÍŽENÍ HODNOTY ZBOŽÍ V DŮSLEDKU NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO ZBOŽÍM JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ KTERÝ JE NUTNÝ K OBEZNÁMENÍ SE S POVAHOU A VLASTNOSTMI ZBOŽÍ, VČETNĚ JEHO FUNKČNOSTI.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ A POŠLETE JEJ ZPĚT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE ODSTOUPIT OD SMLOUVY)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
PRODEJCE:
GO STRAT S.R.O.
OSADNÍ 869/32, 170 00 PRAHA 7 – HOLEŠOVICE
IČ 248 49 936,
SPOLEČNOST ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 180204
E-MAIL: INFO@MYWALIT.CZ

ZÁSILKU ZAŠLETE:

KIOSEK MYWALIT
OC PALLADIUM
NÁM. REPUBLIKY 1
110 00 PRAHA 1

 

OZNAMUJI/OZNAMUJEME (*), ŽE TÍMTO ODSTUPUJI/ODSTUPUJEME (*) OD SMLOUVY O NÁKUPU TOHOTO ZBOŽÍ (*)

DATUM OBJEDNÁNÍ (*)/DATUM OBDRŽENÍ (*)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ

ADRESA SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ

PODPIS SPOTŘEBITELE/SPOTŘEBITELŮ (POUZE POKUD JE TENTO FORMULÁŘ ZASÍLÁN V LISTINNÉ PODOBĚ)

DATUM

(*) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE NEBO ÚDAJE DOPLŇTE.